โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 2
ร้อยละ 20.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 4 0 9 2 2 11
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 32.14 % 7.14 % 7.14 % 39.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 5 2 9 2 2 13
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 27.27 % 6.06 % 6.06 % 39.39 %

33 : 5 , 2 , 9 , 2 , 2 , 13...15.15 , 6.06 , 27.27 , 6.06 , 6.06 , 39.39 = 20 : 60.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.61%

Powered By www.thaieducation.net