โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 2
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 3 2 2 1 1 18
ร้อยละ 11.11 % 7.41 % 7.41 % 3.70 % 3.70 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 32 คน
จำนวน(คน) 4 3 3 1 1 20
ร้อยละ 12.50 % 9.38 % 9.38 % 3.13 % 3.13 % 62.50 %

32 : 4 , 3 , 3 , 1 , 1 , 20...12.50 , 9.38 , 9.38 , 3.13 , 3.13 , 62.50 = 12 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50%

Powered By www.thaieducation.net