โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 1
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
29
จำนวน(คน) 5 2 1 1 1 19
ร้อยละ 17.24 % 6.90 % 3.45 % 3.45 % 3.45 % 65.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 34 คน
จำนวน(คน) 7 3 2 1 1 20
ร้อยละ 20.59 % 8.82 % 5.88 % 2.94 % 2.94 % 58.82 %

34 : 7 , 3 , 2 , 1 , 1 , 20...20.59 , 8.82 , 5.88 , 2.94 , 2.94 , 58.82 = 14 : 41.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18%

Powered By www.thaieducation.net