โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 24
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 4 10 0 0 98
ร้อยละ 1.75 % 3.51 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 85.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 3 6 10 0 0 122
ร้อยละ 2.13 % 4.26 % 7.09 % 0.00 % 0.00 % 86.52 %

141 : 3 , 6 , 10 , 0 , 0 , 122...2.13 , 4.26 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 86.52 = 19 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48%

Powered By www.thaieducation.net