โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 2 0 0 1 23
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 3 14 0 1 91
ร้อยละ 0.91 % 2.73 % 12.73 % 0.00 % 0.91 % 82.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 1 5 14 0 2 114
ร้อยละ 0.74 % 3.68 % 10.29 % 0.00 % 1.47 % 83.82 %

136 : 1 , 5 , 14 , 0 , 2 , 114...0.74 , 3.68 , 10.29 , 0.00 , 1.47 , 83.82 = 22 : 16.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.18%

Powered By www.thaieducation.net