โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 23
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 2 3 13 0 0 95
ร้อยละ 1.77 % 2.65 % 11.50 % 0.00 % 0.00 % 84.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 4 5 14 0 0 118
ร้อยละ 2.84 % 3.55 % 9.93 % 0.00 % 0.00 % 83.69 %

141 : 4 , 5 , 14 , 0 , 0 , 118...2.84 , 3.55 , 9.93 , 0.00 , 0.00 , 83.69 = 23 : 16.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31%

Powered By www.thaieducation.net