โรงเรียนบ้านหว้าทอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 28
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 109
ร้อยละ 1.68 % 1.68 % 5.04 % 0.00 % 0.00 % 91.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 4 2 7 0 0 137
ร้อยละ 2.67 % 1.33 % 4.67 % 0.00 % 0.00 % 91.33 %

150 : 4 , 2 , 7 , 0 , 0 , 137...2.67 , 1.33 , 4.67 , 0.00 , 0.00 , 91.33 = 13 : 8.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.67%

Powered By www.thaieducation.net