โรงเรียนบ้านหว้าทอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 4 1 3 0 17
ร้อยละ 19.35 % 12.90 % 3.23 % 9.68 % 0.00 % 54.84 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 108
ร้อยละ 1.75 % 0.00 % 2.63 % 0.88 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 8 4 4 4 0 125
ร้อยละ 5.52 % 2.76 % 2.76 % 2.76 % 0.00 % 86.21 %

145 : 8 , 4 , 4 , 4 , 0 , 125...5.52 , 2.76 , 2.76 , 2.76 , 0.00 , 86.21 = 20 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79%

Powered By www.thaieducation.net