โรงเรียนบ้านหว้าทอง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 6 4 2 3 1 15
ร้อยละ 19.35 % 12.90 % 6.45 % 9.68 % 3.23 % 48.39 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 7 5 29 2 2 69
ร้อยละ 6.14 % 4.39 % 25.44 % 1.75 % 1.75 % 60.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 13 9 31 5 3 84
ร้อยละ 8.97 % 6.21 % 21.38 % 3.45 % 2.07 % 57.93 %

145 : 13 , 9 , 31 , 5 , 3 , 84...8.97 , 6.21 , 21.38 , 3.45 , 2.07 , 57.93 = 61 : 42.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 42.07%

Powered By www.thaieducation.net