โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 37
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 134
ร้อยละ 0.73 % 0.00 % 1.46 % 0.00 % 0.00 % 97.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 176 คน
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 171
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 1.70 % 0.00 % 0.00 % 97.16 %

176 : 2 , 0 , 3 , 0 , 0 , 171...1.14 , 0.00 , 1.70 , 0.00 , 0.00 , 97.16 = 5 : 2.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.84%

Powered By www.thaieducation.net