โรงเรียนภูมิวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 11 3 20 0 8 73
ร้อยละ 9.57 % 2.61 % 17.39 % 0.00 % 6.96 % 63.48 %
ระดับประถมศึกษา
1222
จำนวน(คน) 36 30 150 50 82 874
ร้อยละ 2.95 % 2.45 % 12.27 % 4.09 % 6.71 % 71.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1337 คน
จำนวน(คน) 47 33 170 50 90 947
ร้อยละ 3.52 % 2.47 % 12.72 % 3.74 % 6.73 % 70.83 %

1337 : 47 , 33 , 170 , 50 , 90 , 947...3.52 , 2.47 , 12.72 , 3.74 , 6.73 , 70.83 = 390 : 29.17
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 390 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17%

Powered By www.thaieducation.net