โรงเรียนภูมิวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 12 3 21 7 2 70
ร้อยละ 10.43 % 2.61 % 18.26 % 6.09 % 1.74 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
1222
จำนวน(คน) 40 32 155 55 94 846
ร้อยละ 3.27 % 2.62 % 12.68 % 4.50 % 7.69 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1337 คน
จำนวน(คน) 52 35 176 62 96 916
ร้อยละ 3.89 % 2.62 % 13.16 % 4.64 % 7.18 % 68.51 %

1337 : 52 , 35 , 176 , 62 , 96 , 916...3.89 , 2.62 , 13.16 , 4.64 , 7.18 , 68.51 = 421 : 31.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 421 คน คิดเป็นร้อยละ 31.49%

Powered By www.thaieducation.net