โรงเรียนภูมิวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 13 3 21 9 2 67
ร้อยละ 11.30 % 2.61 % 18.26 % 7.83 % 1.74 % 58.26 %
ระดับประถมศึกษา
1222
จำนวน(คน) 41 33 154 58 96 840
ร้อยละ 3.36 % 2.70 % 12.60 % 4.75 % 7.86 % 68.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1337 คน
จำนวน(คน) 54 36 175 67 98 907
ร้อยละ 4.04 % 2.69 % 13.09 % 5.01 % 7.33 % 67.84 %

1337 : 54 , 36 , 175 , 67 , 98 , 907...4.04 , 2.69 , 13.09 , 5.01 , 7.33 , 67.84 = 430 : 32.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 430 คน คิดเป็นร้อยละ 32.16%

Powered By www.thaieducation.net