โรงเรียนภูมิวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
115
จำนวน(คน) 14 3 9 11 2 76
ร้อยละ 12.17 % 2.61 % 7.83 % 9.57 % 1.74 % 66.09 %
ระดับประถมศึกษา
1222
จำนวน(คน) 42 33 124 60 101 862
ร้อยละ 3.44 % 2.70 % 10.15 % 4.91 % 8.27 % 70.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1337 คน
จำนวน(คน) 56 36 133 71 103 938
ร้อยละ 4.19 % 2.69 % 9.95 % 5.31 % 7.70 % 70.16 %

1337 : 56 , 36 , 133 , 71 , 103 , 938...4.19 , 2.69 , 9.95 , 5.31 , 7.70 , 70.16 = 399 : 29.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1337 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 399 คน คิดเป็นร้อยละ 29.84%

Powered By www.thaieducation.net