โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 6
ร้อยละ 25.00 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 15
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 5 2 5 0 0 21
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %

33 : 5 , 2 , 5 , 0 , 0 , 21...15.15 , 6.06 , 15.15 , 0.00 , 0.00 , 63.64 = 12 : 36.36
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net