โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 4 3 2 0 0 3
ร้อยละ 33.33 % 25.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 15
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 7 3 7 0 0 18
ร้อยละ 20.00 % 8.57 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 51.43 %

35 : 7 , 3 , 7 , 0 , 0 , 18...20.00 , 8.57 , 20.00 , 0.00 , 0.00 , 51.43 = 17 : 48.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57%

Powered By www.thaieducation.net