โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 5 3 2 0 0 2
ร้อยละ 41.67 % 25.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 16.67 %
ระดับประถมศึกษา
23
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 8 3 6 0 0 18
ร้อยละ 22.86 % 8.57 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 51.43 %

35 : 8 , 3 , 6 , 0 , 0 , 18...22.86 , 8.57 , 17.14 , 0.00 , 0.00 , 51.43 = 17 : 48.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57%

Powered By www.thaieducation.net