โรงเรียนบ้านโนนสลวย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 3 0 1 0 10
ร้อยละ 0.00 % 21.43 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
15
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 0 4 2 1 0 22
ร้อยละ 0.00 % 13.79 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 75.86 %

29 : 0 , 4 , 2 , 1 , 0 , 22...0.00 , 13.79 , 6.90 , 3.45 , 0.00 , 75.86 = 7 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net