โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 2 2 3 0 0
ร้อยละ 0.00 % 28.57 % 28.57 % 42.86 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
37
จำนวน(คน) 1 7 3 0 6 20
ร้อยละ 2.70 % 18.92 % 8.11 % 0.00 % 16.22 % 54.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 1 9 5 3 6 20
ร้อยละ 2.27 % 20.45 % 11.36 % 6.82 % 13.64 % 45.45 %

44 : 1 , 9 , 5 , 3 , 6 , 20...2.27 , 20.45 , 11.36 , 6.82 , 13.64 , 45.45 = 24 : 54.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55%

Powered By www.thaieducation.net