โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 1 1 0 -1 5
ร้อยละ 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % -16.67 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 0 2 4 5 0 20
ร้อยละ 0.00 % 6.45 % 12.90 % 16.13 % 0.00 % 64.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 0 3 5 5 -1 25
ร้อยละ 0.00 % 8.11 % 13.51 % 13.51 % -2.70 % 67.57 %

37 : 0 , 3 , 5 , 5 , -1 , 25...0.00 , 8.11 , 13.51 , 13.51 , -2.70 , 67.57 = 12 : 32.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43%

Powered By www.thaieducation.net