โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 1 4 2 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 57.14 % 28.57 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 5 6 5 2 9
ร้อยละ 10.00 % 16.67 % 20.00 % 16.67 % 6.67 % 30.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 3 5 7 9 4 9
ร้อยละ 8.11 % 13.51 % 18.92 % 24.32 % 10.81 % 24.32 %

37 : 3 , 5 , 7 , 9 , 4 , 9...8.11 , 13.51 , 18.92 , 24.32 , 10.81 , 24.32 = 28 : 75.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68%

Powered By www.thaieducation.net