โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 9
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 47
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 94.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 56
ร้อยละ 3.17 % 4.76 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %

63 : 2 , 3 , 2 , 0 , 0 , 56...3.17 , 4.76 , 3.17 , 0.00 , 0.00 , 88.89 = 7 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net