โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 9
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 46
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 92.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 63 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 55
ร้อยละ 3.17 % 3.17 % 3.17 % 3.17 % 0.00 % 87.30 %

63 : 2 , 2 , 2 , 2 , 0 , 55...3.17 , 3.17 , 3.17 , 3.17 , 0.00 , 87.30 = 8 : 12.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 63 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70%

Powered By www.thaieducation.net