โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 31
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 15 3 12 0 0 103
ร้อยละ 11.28 % 2.26 % 9.02 % 0.00 % 0.00 % 77.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 45
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 18 5 13 0 0 179
ร้อยละ 8.37 % 2.33 % 6.05 % 0.00 % 0.00 % 83.26 %

167 : 16 , 4 , 13 , 0 , 0 , 134...9.58 , 2.40 , 7.78 , 0.00 , 0.00 , 80.24 = 33 : 19.76
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74%

Powered By www.thaieducation.net