โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 26
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 4 2 13 1 0 112
ร้อยละ 3.03 % 1.52 % 9.85 % 0.76 % 0.00 % 84.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 44
ร้อยละ 4.17 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 11 3 17 1 0 182
ร้อยละ 5.14 % 1.40 % 7.94 % 0.47 % 0.00 % 85.05 %

166 : 9 , 2 , 16 , 1 , 0 , 138...5.42 , 1.20 , 9.64 , 0.60 , 0.00 , 83.13 = 28 : 16.87
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.95%

Powered By www.thaieducation.net