โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 28
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 5 3 16 1 0 109
ร้อยละ 3.73 % 2.24 % 11.94 % 0.75 % 0.00 % 81.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 42
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 9 5 21 1 0 179
ร้อยละ 4.19 % 2.33 % 9.77 % 0.47 % 0.00 % 83.26 %

168 : 8 , 4 , 18 , 1 , 0 , 137...4.76 , 2.38 , 10.71 , 0.60 , 0.00 , 81.55 = 31 : 18.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74%

Powered By www.thaieducation.net