โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 11.76 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 0 12 1 0 113
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 8.96 % 0.75 % 0.00 % 84.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 40
ร้อยละ 2.13 % 2.13 % 10.64 % 0.00 % 0.00 % 85.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 9 5 20 1 0 180
ร้อยละ 4.19 % 2.33 % 9.30 % 0.47 % 0.00 % 83.72 %

168 : 8 , 4 , 15 , 1 , 0 , 140...4.76 , 2.38 , 8.93 , 0.60 , 0.00 , 83.33 = 28 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28%

Powered By www.thaieducation.net