โรงเรียนวัดเนินยาง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 2 3 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 0 3 7 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 7.32 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 75.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
69 คน
จำนวน(คน) 0 5 10 0 0 54
ร้อยละ 0.00 % 7.25 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %

69 : 0 , 5 , 10 , 0 , 0 , 54...0.00 , 7.25 , 14.49 , 0.00 , 0.00 , 78.26 = 15 : 21.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net