โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 5 1 2 0 0 52
ร้อยละ 8.33 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 22 6 26 0 0 152
ร้อยละ 10.68 % 2.91 % 12.62 % 0.00 % 0.00 % 73.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 27 7 28 0 0 204
ร้อยละ 10.15 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 76.69 %

266 : 27 , 7 , 28 , 0 , 0 , 204...10.15 , 2.63 , 10.53 , 0.00 , 0.00 , 76.69 = 62 : 23.31
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31%

Powered By www.thaieducation.net