โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 54
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 19 6 25 0 0 156
ร้อยละ 9.22 % 2.91 % 12.14 % 0.00 % 0.00 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 22 7 27 0 0 210
ร้อยละ 8.27 % 2.63 % 10.15 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %

266 : 22 , 7 , 27 , 0 , 0 , 210...8.27 , 2.63 , 10.15 , 0.00 , 0.00 , 78.95 = 56 : 21.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05%

Powered By www.thaieducation.net