โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 53
ร้อยละ 5.00 % 1.67 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 88.33 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 20 6 25 0 0 156
ร้อยละ 9.66 % 2.90 % 12.08 % 0.00 % 0.00 % 75.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 267 คน
จำนวน(คน) 23 7 28 0 0 209
ร้อยละ 8.61 % 2.62 % 10.49 % 0.00 % 0.00 % 78.28 %

267 : 23 , 7 , 28 , 0 , 0 , 209...8.61 , 2.62 , 10.49 , 0.00 , 0.00 , 78.28 = 58 : 21.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 267 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.72%

Powered By www.thaieducation.net