โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 5 2 2 0 0 52
ร้อยละ 8.20 % 3.28 % 3.28 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 22 8 26 0 0 154
ร้อยละ 10.48 % 3.81 % 12.38 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 27 10 28 0 0 206
ร้อยละ 9.96 % 3.69 % 10.33 % 0.00 % 0.00 % 76.01 %

271 : 27 , 10 , 28 , 0 , 0 , 206...9.96 , 3.69 , 10.33 , 0.00 , 0.00 , 76.01 = 65 : 23.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.99%

Powered By www.thaieducation.net