โรงเรียนบ้านดงเมย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 6 0 1 0 1 15
ร้อยละ 26.09 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
45
จำนวน(คน) 3 6 6 1 2 27
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 13.33 % 2.22 % 4.44 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 9 6 7 1 3 42
ร้อยละ 13.24 % 8.82 % 10.29 % 1.47 % 4.41 % 61.76 %

68 : 9 , 6 , 7 , 1 , 3 , 42...13.24 , 8.82 , 10.29 , 1.47 , 4.41 , 61.76 = 26 : 38.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 38.24%

Powered By www.thaieducation.net