โรงเรียนบ้านดงเมย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 0 1 0 1 12
ร้อยละ 30.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 5.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 3 8 9 1 2 25
ร้อยละ 6.25 % 16.67 % 18.75 % 2.08 % 4.17 % 52.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 9 8 10 1 3 37
ร้อยละ 13.24 % 11.76 % 14.71 % 1.47 % 4.41 % 54.41 %

68 : 9 , 8 , 10 , 1 , 3 , 37...13.24 , 11.76 , 14.71 , 1.47 , 4.41 , 54.41 = 31 : 45.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 45.59%

Powered By www.thaieducation.net