โรงเรียนฉิมพลีมา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 0 0 0 19
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 0 6 3 0 66
ร้อยละ 5.06 % 0.00 % 7.59 % 3.80 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 7 0 6 3 0 85
ร้อยละ 6.93 % 0.00 % 5.94 % 2.97 % 0.00 % 84.16 %

101 : 7 , 0 , 6 , 3 , 0 , 85...6.93 , 0.00 , 5.94 , 2.97 , 0.00 , 84.16 = 16 : 15.84
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.84%

Powered By www.thaieducation.net