โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 1 1 2 4 2 20
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 13.33 % 6.67 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 1 2 3 4 2 25
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 8.11 % 10.81 % 5.41 % 67.57 %

37 : 1 , 2 , 3 , 4 , 2 , 25...2.70 , 5.41 , 8.11 , 10.81 , 5.41 , 67.57 = 12 : 32.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43%

Powered By www.thaieducation.net