โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 4 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 57.14 % 42.86 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 7 2 8 4 5 4
ร้อยละ 23.33 % 6.67 % 26.67 % 13.33 % 16.67 % 13.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 7 6 11 4 5 4
ร้อยละ 18.92 % 16.22 % 29.73 % 10.81 % 13.51 % 10.81 %

37 : 7 , 6 , 11 , 4 , 5 , 4...18.92 , 16.22 , 29.73 , 10.81 , 13.51 , 10.81 = 33 : 89.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19%

Powered By www.thaieducation.net