โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 3 3 2 1 14
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 4.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 59
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 4 5 8 2 1 73
ร้อยละ 4.30 % 5.38 % 8.60 % 2.15 % 1.08 % 78.49 %

93 : 4 , 5 , 8 , 2 , 1 , 73...4.30 , 5.38 , 8.60 , 2.15 , 1.08 , 78.49 = 20 : 21.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 21.51%

Powered By www.thaieducation.net