โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 4 6 3 1 11
ร้อยละ 10.71 % 14.29 % 21.43 % 10.71 % 3.57 % 39.29 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 3 3 0 0 0 64
ร้อยละ 4.29 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 6 7 6 3 1 75
ร้อยละ 6.12 % 7.14 % 6.12 % 3.06 % 1.02 % 76.53 %

98 : 6 , 7 , 6 , 3 , 1 , 75...6.12 , 7.14 , 6.12 , 3.06 , 1.02 , 76.53 = 23 : 23.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47%

Powered By www.thaieducation.net