โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 30
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 0 7 0 0 104
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 5.83 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 16 0 12 0 0 157
ร้อยละ 8.65 % 0.00 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 84.86 %

156 : 13 , 0 , 9 , 0 , 0 , 134...8.33 , 0.00 , 5.77 , 0.00 , 0.00 , 85.90 = 22 : 14.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.14%

Powered By www.thaieducation.net