โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 5 1 0 27
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 13.16 % 2.63 % 0.00 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 10 6 5 5 0 99
ร้อยละ 8.00 % 4.80 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 79.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 2 0 3 2 24
ร้อยละ 6.06 % 6.06 % 0.00 % 9.09 % 6.06 % 72.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 15 10 10 9 2 150
ร้อยละ 7.65 % 5.10 % 5.10 % 4.59 % 1.02 % 76.53 %

163 : 13 , 8 , 10 , 6 , 0 , 126...7.98 , 4.91 , 6.13 , 3.68 , 0.00 , 77.30 = 37 : 22.70
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.47%

Powered By www.thaieducation.net