โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 2 0 1 5 27
ร้อยละ 5.41 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 13.51 % 72.97 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 10 10 2 0 6 98
ร้อยละ 7.94 % 7.94 % 1.59 % 0.00 % 4.76 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 2 4 0 4 3 20
ร้อยละ 6.06 % 12.12 % 0.00 % 12.12 % 9.09 % 60.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 14 16 2 5 14 145
ร้อยละ 7.14 % 8.16 % 1.02 % 2.55 % 7.14 % 73.98 %

163 : 12 , 12 , 2 , 1 , 11 , 125...7.36 , 7.36 , 1.23 , 0.61 , 6.75 , 76.69 = 38 : 23.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02%

Powered By www.thaieducation.net