โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 2 0 1 5 27
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 0.00 % 2.63 % 13.16 % 71.05 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 21 12 0 10 7 75
ร้อยละ 16.80 % 9.60 % 0.00 % 8.00 % 5.60 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 4 5 0 4 3 17
ร้อยละ 12.12 % 15.15 % 0.00 % 12.12 % 9.09 % 51.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 28 19 0 15 15 119
ร้อยละ 14.29 % 9.69 % 0.00 % 7.65 % 7.65 % 60.71 %

163 : 24 , 14 , 0 , 11 , 12 , 102...14.72 , 8.59 , 0.00 , 6.75 , 7.36 , 62.58 = 61 : 37.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29%

Powered By www.thaieducation.net