โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 18
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 5 7 0 0 55
ร้อยละ 5.63 % 7.04 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 33
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 8 7 13 0 0 106
ร้อยละ 5.97 % 5.22 % 9.70 % 0.00 % 0.00 % 79.10 %

96 : 6 , 6 , 11 , 0 , 0 , 73...6.25 , 6.25 , 11.46 , 0.00 , 0.00 , 76.04 = 23 : 23.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.90%

Powered By www.thaieducation.net