โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 17
ร้อยละ 12.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 6 7 0 0 54
ร้อยละ 5.63 % 8.45 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 76.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 32
ร้อยละ 7.89 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 10 8 13 0 0 103
ร้อยละ 7.46 % 5.97 % 9.70 % 0.00 % 0.00 % 76.87 %

96 : 7 , 7 , 11 , 0 , 0 , 71...7.29 , 7.29 , 11.46 , 0.00 , 0.00 , 73.96 = 25 : 26.04
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net