โรงเรียนบ้านหนองแซง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 0 3 0 0 42
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 6.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 10 0 20 2 0 123
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 12.90 % 1.29 % 0.00 % 79.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 15 0 23 2 0 165
ร้อยละ 7.32 % 0.00 % 11.22 % 0.98 % 0.00 % 80.49 %

205 : 15 , 0 , 23 , 2 , 0 , 165...7.32 , 0.00 , 11.22 , 0.98 , 0.00 , 80.49 = 40 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net