โรงเรียนบ้านหนองแซง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 38
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 9 0 23 2 0 117
ร้อยละ 5.96 % 0.00 % 15.23 % 1.32 % 0.00 % 77.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 15 0 29 2 0 155
ร้อยละ 7.46 % 0.00 % 14.43 % 1.00 % 0.00 % 77.11 %

201 : 15 , 0 , 29 , 2 , 0 , 155...7.46 , 0.00 , 14.43 , 1.00 , 0.00 , 77.11 = 46 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89%

Powered By www.thaieducation.net