โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 8
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 14 0 11 0 1 53
ร้อยละ 17.72 % 0.00 % 13.92 % 0.00 % 1.27 % 67.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 92 คน
จำนวน(คน) 16 0 14 0 1 61
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 15.22 % 0.00 % 1.09 % 66.30 %

92 : 16 , 0 , 14 , 0 , 1 , 61...17.39 , 0.00 , 15.22 , 0.00 , 1.09 , 66.30 = 31 : 33.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 92 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70%

Powered By www.thaieducation.net