โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 4 1 2 0 10
ร้อยละ 19.05 % 19.05 % 4.76 % 9.52 % 0.00 % 47.62 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 8 2 8 2 4 62
ร้อยละ 9.30 % 2.33 % 9.30 % 2.33 % 4.65 % 72.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 12 6 9 4 4 72
ร้อยละ 11.21 % 5.61 % 8.41 % 3.74 % 3.74 % 67.29 %

107 : 12 , 6 , 9 , 4 , 4 , 72...11.21 , 5.61 , 8.41 , 3.74 , 3.74 , 67.29 = 35 : 32.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.71%

Powered By www.thaieducation.net