โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 3
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 28.57 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 1 9 8 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 19.15 % 17.02 % 0.00 % 61.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 1 1 11 9 0 32
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 20.37 % 16.67 % 0.00 % 59.26 %

54 : 1 , 1 , 11 , 9 , 0 , 32...1.85 , 1.85 , 20.37 , 16.67 , 0.00 , 59.26 = 22 : 40.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 40.74%

Powered By www.thaieducation.net